Arne Dekke Eide Næss (1912-2009) regnes som en av Norges mest betydningsfulle filosofer. Han grunnla dypøkologien, var en pioner og aktivist i norsk natur- og miljøvern, samt en anerkjent fjellklatr

er som blant annet ledet førstebestigningen av Tirich Mir i 1950. Gjennom sitt virke som professor i filosofi (1939-1969) bidro han til å utvikle filosofifaget generelt og examen philosophicum spesielt. Gjennom lærebøker i logikk, argumentasjonsterori, vitenskapsfilosofi og filosofihistorie har flere generasjoner norske studenter blitt preget av hans ideer.

Arne Næss studerte i Paris og Wien og ble i 1936 dr. philos på en avhandling om logisk empirisme. Han utviklet etter hvert en empirisk metode for språkforskning.

Uten navn

Arne Næss har også hatt stor betydning gjennom sine fagfilosofiske tekster om emner som empirisk semantikk, helhetssyn, skeptisisme og økosofi.

Arne Næss deltok aktivt i Fredsbevegelsen, og ledet i 1948–49 UNESCOs forskningsprosjekt om demokrati og øst–vest-konflikten. Arne Næss var sentral i utviklingen av moderne samfunnsforskning i Norge, blant annet inspirert av Mahatma Gandhis ikke-voldskamp i India. I 1997 ble han æresmedlem i Miljøpartiet De Grønne på grunn av sitt glødende engasjement for miljøet.  Arne Næss regnes som grunnleggeren av dypøkologien og de åtte dypøkologiske punkter. Dypøkologi går ut på at mennesket er en del av en helhet. Alt liv har en egenverdi, og ikke bare med bakgrunn i hvilken verdi det har for mennesket.

De 8 punktene har etter hvert dannet grunnlaget for den verdensomspennende dypøkologiske bevegelsen, og den seneste reviderte utgaven (2003) lyder som følger:

Ethvert levende vesen har egenverdi. Det gir mening å gjøre noe for et levende vesens egen skyld.

Rikdommen av forskjeller mellom levende vesener har egenverdi.

Denne rikdommen begrenser ikke menneskets muligheter for å utfolde sin egenart.

Det ville være bedre for menneskene om de var færre, og meget bedre for andre levende vesener.

I nåtiden er arten og størrelsen av menneskets inngrep i naturen etisk uforsvarlig.

Vesentlig bedring forutsetter endring av økonomiske, teknologiske og ideologiske forholdUten navn 3

Den ideologiske endring vil i vesentlig grad bestå i øket søken etter høyere livskvalitet enn i øket forbruk, og generelt mer vekt på grunnleggende målsetninger enn på tekniske midler.

De som aksepterer de foregående punkter har ansvar for å søke å bidra direkte eller indirekte til å virkeliggjøre nødvendige endringer

Arne Næss var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1941. Han mottok en rekke priser og æresbevisninger, og var blant annet æresmedlem av Norsk Tindeklubb og Den Norske Turistforening. Ifølge Nordisk Råd har Arne Næss mer enn noen annen person i Norden utviklet og utbredt tanker som ved det 21. århundrets begynnelse kritisk reflekterer det moderne menneskes vilkår og samfunnets forhold til naturen.

Da Arne Næss fikk tildelt St. Olavs Orden i 2005, sto det i begrunnelsen at ”han gjennom heile sitt 92 år lange liv har arbeidd for mennesket og naturen”. Han ble i 2002 tildelt Nordisk Råds natur- og miljøpris. Filosofen regnes som en av nåtidens mest innflytelsesrike intellektuelle, med en lang rekke bokutgivelser og utmerkelser bak seg. Hans tenkning berører emner som stadig blir mer dagsaktuelle.